Belangrijkste wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2013

Eerste KamerDe Eerste Kamer heeft op 18 december ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013, de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en de Wet elektronische registratie notariële akten. Dat betekent dat per 1 januari belastingtarieven wijzigen. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2013.

Dit eindejaarsbericht telt tien hoofdstukken:

  1. Inkomstenbelasting
  2. Loonbelasting
  3. Afdrachtverminderingen loonbelasting
  4. Wet uniformering loonbegrip
  5. Schenk- en erfbelasting
  6. Belastingen op milieugrondslag
  7. Autobelastingen
  8. Vennootschapsbelasting
  9. BTW en accijns
  10. Overige

De inflatiecorrectie voor 2013 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 1,022%.

Meer weten: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/12/19/wijzigingen-in-de-belastingheffing-met-ingang-van-1-januari-2013/wijzigingen-in-de-belastingheffing-met-ingang-van-1-januari-2013.pdf