Adviesvoorwaarden

Adviesvoorwaarden, 2013.1

Artikel 1 Definities                                                                                                                                                                        

1.1 Cliënt: de wederpartij van Intermediair betreft de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met wie Intermediair een dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten ofwel aan wie een offerte, berekeningen, (financieel) advies en/of aanbiedingen al dan niet in concept is gedaan.

1.2 Intermediair: zelfstandig bemiddelaar in de zin van de Wet Financieel Toezicht (WFT), welke producten levert en diensten verricht en in het bezit is van alle benodigde wettelijke vergunningen om haar taken uit te voeren. Intermediair verstrekt eveneens financieel advies voor haar cliënt. Hetzij tegen een abonnement, een vast tarief, een uurtarief of een beloning via de maatschappij waarbij de producten of diensten worden afgenomen.

1.3 De maatschappij: De bank, verzekeraar, vermogensbeheerder of andersoortige financiële instantie welke producten of diensten levert t.b.v. cliënt en/of intermediair.

1.4 Oriëntatie: Het bespreken van de probleemstelling van de cliënt en de mogelijkheden van Intermediair daaromtrent.

1.5 Inventarisatie: het verzamelen van alle relevante gegevens, kennis, ervaring, risicobereidheid, wensen, behoeftes en overige relevante informatie waarmee een grondige analyse gemaakt kan worden resulterend in een op maat gemaakt advies.

1.6  Analyse: Het beoordelen en waarderen van alle relevante informatie welke tijdens en na de inventarisatie is verkregen t.b.v. het oplossen van de probleemstelling van de cliënt.

1.7 Advisering: het geven van advies met betrekking tot de probleemstelling van de cliënt dat aansluit op de inventarisatie en analyse. Inzake het advies wordt gebruik gemaakt van alle kennis, vaardigheden en uitgebreide ondersteunende middelen (waar onder unieke specifieke software) van intermediair om zodoende tot een goed en weloverwogen advies voor de cliënt te komen.

1.8 Uitvoering: Het bemiddelen van diensten of producten van maatschappijen, welke aansluiten op de advisering.

1.9 Dienstverleningsovereenkomst: een overeenkomst waarbij omschreven is dat cliënt tegen een overeengekomen abonnement, vast tarief, uurtarief of beloning via de maatschappij, aanspraak kan maken op diensten van Intermediair.

1.10 Abonnement: Een periodieke betaling gedurende een onbepaalde of bepaalde periode door cliënt ten behoeve van de door Intermediair aan cliënt bepaalde diensten en/of producten.

1.11 Vast tarief: Het vaste overeengekomen bedrag welke de cliënt (al dan niet in termijnen) betaalt ten behoeve van de door Intermediair aan cliënt verrichte diensten en/of geleverde producten.

a. Indien een vast tarief in termijnen wordt betaald, dan wordt deze dienst feitelijk aangemerkt als een abonnement voor een bepaalde periode.

1.12 Uurtarief: het overeengekomen te hanteren bedrag per uur ten behoeve van de door Intermediair aan cliënt verrichte diensten en/of geleverde producten.

1.13 Beloning door de maatschappij: de overeengekomen hoogte van beloning welke Intermediair ontvangt van de maatschappij ten behoeve van de door Intermediair aan haar cliënt verrichte diensten en/of geleverde producten.

Artikel 2 Informatieverstrekking                                                                                                                                               

2.1 De cliënt draagt zorg voor het tijdig informeren van Intermediair van alle relevante informatie en wijzigingen die van belang kunnen zijn op de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst.

2.2 De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door de cliënt aan Intermediair verschafte informatie rust bij de cliënt.

Artikel 3 Advisering en dienstverlening                                                                                                                                    

3.1 Intermediair behartigt te allen tijde de belangen van haar cliënt en draagt zorg voor een onafhankelijke en juiste advisering. Intermediair heeft altijd de intentie ten behoeve van cliënt om voor de uitvoering zorg te dragen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

3.2 Tenzij anders is overeengekomen heeft de cliënt de intentie om de uitvoering door Intermediair te laten verzorgen.

3.3 Intermediair heeft t.b.v. de cliënt een uniek dienstverleningsdocument opgesteld waarin o.a. staat vermeld welke uitgebreide dienstverlening cliënt van Intermediair mag verwachten.

Artikel 4 Tarieven                                                                                                                                                                                          

4.1 Alle genoemde tarieven zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2 BTW is slechts verschuldigd indien cliënt heeft aangegeven geen gebruik te maken van de uitvoering door Intermediair.

4.3 Intermediair behoudt zich het recht voor om de, in de dienstverleningsovereenkomst tussen cliënt en Intermediair, genoemde tarieven jaarlijks aan te passen conform het jaarlijkse CPI (consumentenprijsindex) cijfer.

4.4 Intermediair behoudt zich het recht voor om de tarieven en de inhoud van een gekozen abonnement aan te passen. Cliënt wordt van eventuele wijzigingen vooraf geïnformeerd.

4.5 De dienstverleningsovereenkomst inzake het gekozen abonnement, vast tarief, uurtarief of beloning door de maatschappij gaan in op de in de dienstverleningsovereenkomst vermelde datum en is voor onbepaalde tijd, mits uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.6 Met uitzondering van het uurtarief valt de gehele huidige en toekomstige dienstverlening welke onmiskenbaar is terug te voeren op hetgeen gesteld in de dienstverleningsovereenkomst, onder de overeengekomen vergoeding. Indien deze dienstverlening als een nieuwe en/of aanvullende dienstverlening wordt aangemerkt, wordt een nieuwe overeenkomst met de daarbij behorende vergoeding opgesteld.

4.7 Het aantal uren met betrekking tot het uurtarief wordt op verzoek van cliënt door Intermediair ter beschikking gesteld.

4.8 Aan het in de dienstverleningsovereenkomst genoemde gemiddelde aantal uren kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5 Opzegging                                                                                                                                                                       

5.1 Opzegging van de dienstverleningsovereenkomst in het geval van serviceabonnementen is wederzijds en voor het eerst mogelijk 1 jaar na
ingangsdatum, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volledige maand. Na opzegging dient cliënt zijn bij Intermediair afgesloten financiële producten, binnen een redelijke periode, over te dragen naar een kantoor/intermediair naar keuze. Mogelijk door Intermediair gemaakte adviesuren worden bij cliënt in rekening gebracht (tegen het dan geldende uurtarief), evenals de mogelijke afwikkelingskosten.

5.2 De dienstverleningsovereenkomst dient schriftelijk aan Intermediair te worden opgezegd.

5.3 De dienstverleningsovereenkomst is niet overdraagbaar.

5.4 De cliënt met een dienstverleningsovereenkomst heeft te allen tijde de mogelijkheid al zijn financiële gegevens in te zien. Daardoor ontstaat er maximale transparantie, meer inzicht en overzicht.

Artikel 6 Wijziging                                                                                                                                                                          

6.1 Wijziging en/of aanvulling van een dienstverleningsovereenkomst tussen Intermediair en cliënt is alleen rechtsgeldig indien dit schriftelijk is vastgelegd, door beide partijen is ondertekend en dient altijd in overleg te geschieden tussen cliënt en Intermediair.

6.2 In de gevallen waarin de dienstverleningsovereenkomst of de adviesvoorwaarden niet voorziet, zullen Intermediair en cliënt in onderling overleg trachten een aanvullende regeling te treffen.

Artikel 7 Betalingen                                                                                                                                                                      

7.1 Betalingsverplichtingen van cliënt jegens Intermediair dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn nagekomen tenzij uitdrukkelijk anders, schriftelijk, overeengekomen.

7.2 Met uitzondering van het uurtarief en fixed fee, wordt de factuur verstuurd, nadat alle werkzaamheden voortkomend uit de dienstverleningsovereenkomst zijn verricht, doch uiterlijk 3 maanden na datum van de dienstverleningsovereenkomst. Uitstel van betaling kan slechts geschieden na schriftelijke toestemming van Intermediair.

7.3 Inzake het uurtarief wordt de factuur maandelijks verstuurd in de maand(en) volgend op de maand waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden. De hoogte van de factuur wordt berekend door het aantal uur van de werkzaamheden in de betreffende maand te vermenigvuldigen met het uurtarief.

7.4 Bij niet-, niet tijdige of onvolledige betaling wordt door Intermediair altijd eerst een herinnering aan cliënt gestuurd. Bij het uitblijven van betaling zonder reden kan Intermediair iedere vorm van verdere dienstverlening staken totdat de verschuldigde betaling is voldaan. Intermediair kan bij niet-, niet tijdige of onvolledige betaling naast het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening brengen en overgaan tot het inschakelen van een incassobureau. Daaraan verbonden kosten zullen in rekening worden gebracht bij de cliënt.

7.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke Intermediair maakt of heeft gemaakt als gevolg van het niet nakomen van de betalingsverplichting door de cliënt, komen ten laste van de cliënt.

7.6 Opdrachtgever realiseert zich en gaat hiermee onvoorwaardelijk akkoord, dat bij het ondertekenen de opdracht, de door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte advieskosten en offertekosten vergoed zullen worden. Wanneer de opdracht om willekeurig welke reden word beëindigd, worden de gemaakte advies uren en de offertekosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever ontvangt in dat geval een specificatie van het aantal gefactureerde uren met het daarbij behorende uurtarief van € 115,- excl B.T.W. en de gemaakte offertekosten. Er worden minimaal 2 en maximaal 25 uren in rekening gebracht. Hierbij zal het aantal uren worden gespecificeerd. De offertekosten (excl. advies- en bemiddelingskosten) zullen in geval van een (woning-)financiering worden gemaximaliseerd tot € 650,-

7.7 Indien opdrachtgever een (hypotheek)offerte en / of (hypotheek)advies aanvraagt op basis van onjuiste of onvolledige gegevens is opdrachtnemer gerechtigd het (indien van toepassing) vooraf overeengekomen fee bedrag volledig in rekening te brengen bij opdrachtgever. Indien vooraf geen vast fee bedrag overeen is gekomen is, worden de gemaakte advies uren en de offertekosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever ontvangt in dat geval een specificatie van het aantal gefactureerde uren met het daarbij behorende uurtarief van € 115,- excl B.T.W. en de gemaakte offertekosten. Er worden minimaal 2 en maximaal 25 uren in rekening gebracht. Hierbij zal het aantal uren worden gespecificeerd. De offertekosten (excl. advies- en bemiddelingskosten) zullen in geval van een (woning-)financiering worden gemaximaliseerd tot € 650,-

Artikel 8 Inschakeling derde partijen                                                                                                                                                        

8.1 Intermediair is bevoegd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derde partijen in te schakelen indien en voor zover Intermediair dit gezien de aard van de verstrekte dienstverleningsovereenkomst noodzakelijk acht. De Intermediair zal hieromtrent de cliënt op voorhand informeren.

8.2 Opdrachtnemer gaat akkoord met de verstrekking aan, en verwerking door AVB Groep van zijn / haar NAW-gegevens, telefoonnummer, email adres, kopie identiteitsbewijs, gegevens betreffende de dienstverlening en een kopie van de dienstverleningsovereenkomst en /of serviceabonnement overeenkomst en alle overige gegevens welke AVB Groep nodig heeft om alle voorkomende administratieve werkzaamheden van Advieslink uit te voeren. Deze gegevens worden alleen verstrekt en verwerkt met als doel het afhandelen van de administratie in verband met de aan u geleverde / te leveren diensten.

8.3 Opdrachtnemer gaat akkoord met de verstrekking aan, en verwerking door Factua van zijn / haar NAW-gegevens, telefoonnummer, email adres, kopie identiteitsbewijs, gegevens betreffende de dienstverlening en een kopie van de dienstverleningsovereenkomst. Deze gegevens worden alleen verstrekt en verwerkt met als doel het afhandelen van de betaling van de vergoeding voor geleverde diensten.

8.4 De kosten die gepaard gaan met het inschakelen van derde partijen zullen door Intermediair aan de cliënt in rekening gebracht worden, met uitzondering van de kosten betreffende artikel 8.3 welke reeds in de bestaande tarieven van het intermediair zijn verwerkt.

8.5 Inzake de betalingen en betalingsverplichtingen van cliënt jegens intermediair als genoemd in Artikel 8 wordt de afhandeling hieromtrent uitbesteed aan Factua B.V. te Dordrecht. Factua hanteert een betalingstermijn van 24 dagen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid                                                                                                                                                          

9.1 Intermediair is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de cliënt de aan cliënt in rekening gebrachte premies voor door hem/haar, na bemiddeling van Intermediair, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie door of namens de maatschappij of Intermediair, niet of niet tijdig heeft voldaan.

9.2 Iedere aansprakelijkheid van Intermediair, haar bestuurders en haar werknemers bij het uitbrengen van offertes, adviezen en/of aanbiedingen al dan niet in concept alsmede bij de uitvoering van een dienstverleningsovereenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Intermediair wordt uitgekeerd.

9.3 De navolgende schade wordt door Intermediair hierbij uitgesloten, behoudens indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Intermediair:

 1. schade welke door de cliënt en/of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet
  tijdig door de cliënt verstrekte informatie, dan wel als gevolg van (elektronische en/of digitale) berichten
  die Intermediair niet hebben bereikt;
 2. schade die het gevolg is van fouten in door Intermediair gebruikte computer software en/of andere
  computerprogrammatuur welke niet kan worden verhaald op de desbetreffende leverancier;
 3. schade die het gevolg is van het door de cliënt, ondanks herhaalde aanmaning, onbetaald laten van door
  Intermediair in rekening gebrachte premies voor door haar, na bemiddeling van Intermediair afgesloten
  verzekeringen en/of andere overeenkomsten tot dienstverlening.
 4. schade die een gevolg is van door Intermediair ingeschakelde derde partijen (zoals vermeld in Artikel 9).

Artikel 10 Overmacht                                                                                                                                                                   

10.1 In gevallen van overmacht is Intermediair niet gehouden tot nakoming van contractuele verplichtingen.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan die situaties waarin sprake is van buiten toedoen van Intermediair ontstane essentiële veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden. Overmacht doet zich onder meer, maar niet uitsluitend, voor in geval van brand, werkstaking, oproer en oorlog, alsmede in geval van een toerekenbare tekortkoming door of bij ingeschakelde derde partijen.

Artikel 11 Bescherming persoonsgegevens en geheimhouding                                                                                                          

11.1 Door de cliënt aan Intermediair verstrekte persoonsgegevens en informatie wordt door intermediair niet verstrek aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening overeenkomstig de dienstverleningsovereenkomst, behoudens voor zover Intermediair op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken dan wel in het geval Intermediair betrokken is in een gerechtelijke procedure en haar belangen tot die openbaarmaking nopen.

11.2 Cliënt en Intermediair verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle niet-openbare gegevens van de andere partij en zullen deze gegevens slechts gebruiken voor zover dit voor de uitvoering van de doelstelling van de getekende dienstverleningsovereenkomst noodzakelijk is en voor zover daartoe op grond van een wettelijke bepaling verplicht. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van deze dienstverleningsovereenkomst voor onbepaalde tijd van kracht.

11.3 U verleent ons kantoor, AVB Groep, Factua en overige betrokken partijen, door middel van ondertekening van de opdrachtbevestiging, toestemming om alle, voor de uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijke, persoonsgegevens van u op te vragen en/of te verstrekken aan de bij deze opdracht betrokken (financiële) instanties. Hieronder vallen onder meer het Bureau Krediet Registratie, het Taxatiebureau, het notariaat, de verzekeringsmaatschappij, de hypotheekverstrekker en Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG).

Artikel 12 Geschillen                                                                                                                                                                     

12.1 Geschillen worden in eerste instantie opgelost tussen de cliënt en Intermediair. Mochten de cliënt en Intermediair niet tot overeenstemming komen over het geschil, dan kan cliënt tevens het geschil voorleggen aan het klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) waarbij Intermediair is aangesloten.

12.2 Cliënt en Intermediair doen pas een beroep op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg of met tussenkomst van Kifid op te lossen.

12.3 Financieringsvoorbehoud en overige verplichtingen: In de koopovereenkomst bij aankoop van een woning is normaalgesproken een ontbindende voorwaarde opgenomen met betrekking tot de benodigde financiering. Ons kantoor kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer voor het verlopen van de ontbindende voorwaarden geen passende financiering is verkregen.

12.4 Geschillen worden uitsluitend opgelost door de bevoegde rechter van de dichtstbijzijnde arrondissementsrechtbank.

12.5 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Toepasselijkheid                                                                                                                                                                         

13.1 Deze adviesvoorwaarden zijn van toepassing op elk en/of iedere door Intermediair aan de cliënt uitgebrachte (concept) offerte, advies en/of aanbieding alsmede op iedere tussen Intermediair en de cliënt gesloten overeenkomsten tot dienstverlening van welke aard ook.

13.2 Afwijkende adviesvoorwaarden waarnaar de cliënt bij het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst of anderszins verwijst, worden hierbij door Intermediair integraal verworpen en uitdrukkelijk niet toepasselijk verklaard, behoudens het geval Intermediair expliciet en onvoorwaardelijk deze afwijkende voorwaarden schriftelijke heeft aanvaard.

Artikel 14 Slotbepalingen                                                                                                                                                            

14.1 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze adviesvoorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen de financiële dienstverlener en de cliënt zijn overeengekomen.

14.2 Met het ondertekenen van dit document bent u akkoord met onze beloning. Hetgeen inhoudt dat de gemaakte financiële afspraken tussen u en ons vast zijn gelegd per in de overeenkomst genoemde datum.

14.3 Indien enige clausule van deze adviesvoorwaarden nietig zouden blijken, blijft alleen de betreffende clausule buiten toepassing en behouden alle overige clausules onverkort gelding.

14.4 Niets uit deze adviesvoorwaarden mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming van Intermediair.